REGULAMIN POLSKIEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ W LONDYNIE

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin jest załącznikiem do statutu Polskiej Szkoły Muzycznej.
 2. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej mają obowiązek stosowania się do postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Dane adresowe szkoły:
 4. a) nazwa placówki: POLSKA SZKOŁA MUZYCZNA
  b) adres strony internetowej: psmlondyn.com
  c) adres email: info@psmlondyn.com
  d) nazwa i adres placówki brytyjskiej, w której będą odbywały się zajęcia szkoły muzycznej:

TATE LIBRARY
63 Streatham High Rd,
London SW16 1PN


NABÓR DO SZKOŁY

Szkoła prowadzi nabór nowych uczniów do szkoły, w terminach uzgodnionych przez Dyrekcję Szkoły, podanych do publicznej wiadomości na witrynie internetowej placówki, portalach społecznościowych oraz mediach. Podczas naboru rodzice przyszłych uczniów placówki wypełniają formularz przyjęcia dziecka do szkoły i zapoznają się z Regulaminem Szkoły. Dodatkowo rodzice uiszczają opłatę w wysokości £50 (wpisowe), które gwarantuje miejsce w szkole.

TERMINY I CZAS TRWANIA ZAJĘĆ

Nauka w szkole odbywa się w trzech semestrach, które są spójne z semestrami szkół angielskich w Borough Lambeth. Zajęcia muzyczne rozpoczynają się w pierwszym tygodniu września, a kończą w połowie lipca. Dokładny kalendarz z rozkładem zajęć znajduje się na stronie internetowej szkoły w zakładce „Semestry”.

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 16.00-19.00 (dzień i czas w zależności od wybranej sekcji muzycznej oraz grupy wiekowej).

UCZNIOWIE

UCZEŃ MA PRAWO DO:

 • Bycia traktowanym w sposób nienaruszający ich godności osobistej.
 • Nietykalności osobistej.
 • Poszanowania swojego godnego imienia, własności osobistej bez względu na kolor skóry (rasę), wyznanie religijne, narodowość i pochodzenie społeczne.
 • Opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających mu bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy psychicznej i fizycznej.
 • Właściwego i zorganizowanego procesu kształcenia.
 • Swobodnego wyrażania myśli i przekonań.
 • Obiektywnej i jawnej oceny za postępy w nauce.
 • Pomocy w przypadku trudności w nauce.

UCZEŃ MA OBOWIĄZEK:

 • Dokładnie zapoznać się z Regulaminem Szkolnym i stosować się do jego wszystkich zasad.
 • Posiadania własnego instrumentu na zajęciach (w zależności od wybranej sekcji muzycznej).
 • Przychodzić punktualnie i regularnie na zajęcia.
 • Aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły.
 • Przygotować się do zajęć.
 • Przestrzegania zasad kultury współżycia, nie stosowania agresji i przemocy w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły.
 • Odpowiedzialności za własne życie i zdrowie.
 • Odpowiedzialności za wspólne dobro, ład i porządek w szkole.
 • Przestrzegania poleceń nauczycieli oraz Dyrekcji Szkoły.
 • Zachować szacunek do Dyrekcji Szkoły, nauczycieli oraz osób będących na terenie placówki, a także swoich kolegów i koleżanek oraz wszystkich uczniów w szkole.
 • Godnie reprezentować szkołę wewnątrz i na zewnątrz.
 • Komunikowania się z innymi uczniami i z gronem pedagogicznym w języku polskim, aby podnosić swój poziom języka i cały czas uczestniczyć w progresywnym jego rozwoju.

UCZNIOM NIE WOLNO:

 • Opuszczać budynku i terenu placówki podczas zajęć, chyba, że ma to miejsce pod opieką rodziców/ prawnych opiekunów po uprzednim poinformowaniu nauczyciela prowadzącego grupę lub Dyrekcji Szkoły.
 • Jeść i pić podczas zajęć.
 • Przynosić/ przyprowadzać zwierząt do szkoły.
 • Stosować jakiejkolwiek przemocy psychicznej/fizycznej wobec innych uczniów w szkole, nauczycieli, Dyrekcji Szkoły i kogokolwiek, kto znajduje się na terenie szkoły.
 • Używać wulgarnego słownictwa, obrażać kogokolwiek, wywierać na kimkolwiek presję.

RODZICE ZOBOWIĄZANI SĄ DO:

 1. Przyprowadzania dzieci do szkoły i do odbierania dzieci po zajęciach na czas oraz do pisemnych deklaracji, na których wpisują imię i nazwisko osoby, która będzie odbierała dziecko po zajęciach.
 2. Zapoznania siebie i dzieci z Regulaminem Szkoły oraz do jego przestrzegania.
 3. Systematycznego sprawdzania postępów dziecka w nauce.
 4. Niezwłocznego poinformowania szkoły o zmianie adresu, numeru telefonu lub danych personalnych rodzica lub dziecka.
 5. Systematycznego zapoznawania się z komunikatami i szkolnymi informacjami.
 6. Uregulowania opłat za szkolę w terminach wyznaczonych Regulaminem Szkoły.
 7. Uregulowania opłaty za zajęcia przed ich rozpoczęciem, nawet w przypadku jeśli dziecko będzie nie obecne na zajęciach.
 8. Rodzice są zobowiązani do poinformowania Dyrekcji Szkoły o chorobach przewlekłych dziecka, specjalnych potrzebach dziecka, na stałe przyjmowanych przez niego lekach. Dyrekcja może odmówić podawania leków dziecku w czasie jego pobytu w szkole. Wówczas obowiązek uregulowania tej kwestii spoczywa na rodzicach ucznia.

OPŁATY

Opłaty za szkołę należy dokonywać bezpośrednio na konto szkoły, przelewem z konta osobistego, lub gotówką zgodnie z terminami określonymi w Regulaminie Szkoły.

Zajęcia podzielone są na 3 semestry, w każdym po 12 lekcji. Za wszystkie zajęcia w naszej szkole można płacić tygodniowo, miesięcznie lub z góry za cały semestr.

Dziecko ma zagwarantowane miejsce w szkole tylko wówczas, gdy Rodzice uiszczą opłaty w wyznaczonych kwotach i terminach, zgodnie z Regulaminem Szkoły.

Jeśli uczeń nie jest obecny za zajęciach, które odbywają się zgodnie z wcześniej ustalonym planem, rodzice mają obowiązek uregulować opłatę za te zajęcia. W przypadku gdy to szkoła usunie lub przesunie planowane zajęcia na inny termin, rodzice otrzymają zwrot pieniędzy lub przejdą one na poczet kolejnych zajęć. 

 1. Na opłaty składają się: wpisowe oraz opłata za edukację (podzielona na trzy semestry).
 2. Uiszczenie opłat w podanych kwotach i terminach zgodnych z Regulaminem Szkoły gwarantuje dziecku miejsce w szkole.
 3. W przypadku rezygnacji dziecka, po jego zapisaniu lub w trakcie trwania semestru, uiszczone opłaty nie podlegają zwrotowi.

Wysokość opłat za poszczególne sekcje muzyczne:

 1. Sekcja Gitary (zajęcia grupowe; 60 min) – £25                      
 2. Sekcja Skrzypiec (zajęcia grupowe; 60 min) – £25                
 3. Sekcja Wokalna (zajęcia grupowe; 60 min) – £20                 
 4. Sekcja Pianina (zajęcia indywidualne; 45 min) – £25             
 5. Zajęcia z rytmiki dla dzieci od 3 roku życia  koszt oraz czas trwania zajęć, w zależności od grupy wiekowej

W przypadku zapisania dziecka, na więcej niż jedną sekcję muzyczną, przyznana jest zniżka w wysokości £50. Zniżka obowiązuje również w przypadku zapisana rodzeństwa.

Dane do przelewu:

Account Name (Nazwa Konta): PSM Londyn

Sort Code (Numer Rozliczeniowy Banku): 20-66-55

Account Number (Numer Konta): 03832368

Nieznajomość Regulaminu Szkoły oraz Statutu Szkoły nie zwalnia z obowiązku stosowania się do ich zasad.

POBIERZ REGULAMIN SZKOŁY