Statut Polskiej Szkoły Muzycznej w Londynie im. Andrzeja Panufnika

Polska Szkoła Muzyczna w Londynie im. Andrzeja Panufnika, powstała w 2017 roku. Jej zadaniem i głównym celem, jest rozwój muzyczny młodego człowieka – nauczenie gry na wybranym instrumencie oraz przekazanie co najmniej podstawowej wiedzy muzycznej. Polska Szkoła Muzyczna daje również możliwość kształcenia się w kierunku muzycznym.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Polska Szkoła Muzyczna w Londynie jest samodzielną instytucją i nie podlega żadnej innej instytucji.
 2. Polska Szkoła Muzyczna w Londynie jest instytucją niezależną finansowo, samofinansującą się. Działalność szkoły jest finansowana z opłat uiszczanych przez rodziców/prawnych opiekunów dzieci
 3. Placówkami Polskiej Szkoły Muzycznej w Londynie są:

  STREATHAM SPACE PROJECT
  Sternhold Avenue
  SW2 4PA, LondynPOSK
  238-246 King St
  W6 0RF, Londyn
 4. Polska Szkoła Muzyczna w Londynie współpracuje ze Streatham Library, Lambeth London Borough Council, POSK, a także z innymi szkołami i instytucjami polonijnymi w Londynie, na zasadzie wymiany doświadczeń.

ORGANIZACJA SZKOŁY

 1. Podstawowym aktem prawnym obowiązującym na terenie placówki jest niniejszy Statut oraz Regulamin Szkoły. Te dokumenty zatwierdzone są przez Dyrekcję Szkoły, którzy są jednocześnie twórcami i pomysłodawcami placówki.
 2. Społeczność szkoły tworzą uczniowie, nauczyciele, Dyrekcja Szkoły oraz rodzice/prawni opiekunowie dzieci.
 3. Zajęcia w Polskiej Szkole Muzycznej w Londynie odbywają się od września do lipca, poniedziałku do piątku w godzinach 16.00-19.00 (dzień i czas w zależności od wybranej sekcji muzycznej oraz grupy wiekowej). Nauka w szkole odbywa się w trzech semestrach, które są spójne z semestrami szkół angielskich w Borough of Lambeth.
 4. Szkoła zapewnia uczniom:
 • odkrywanie, rozbudzanie i rozwijanie uzdolnień muzycznych dzieci i młodzieży,
 • uwrażliwianie na estetykę i piękno poprzez kontakt z muzyką,
 • wychowanie i opiekę w oparciu o uniwersalne wartości,
 • aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym współczesnego społeczeństwa.
 1. Szkoła zapewnia uczniom możliwość rozwoju intelektualnego oraz muzycznego w warunkach poszanowania ich godności osobistej i wyznaniowej.
 2. Za bezpieczeństwo dzieci w szkole odpowiadają wszystkie osoby zaangażowane w proces funkcjonowania placówki – pracownicy szkoły: Dyrekcja Szkoły, nauczyciele oraz rodzice.
 3. Rodzice wypełniają formularz zgłoszeniowy, stosowne oświadczenia, dokonują opłat oraz zapoznają się z Regulaminem Szkoły.
 4. Szkoła może odmówić przyjęcia ucznia do szkoły z powodu braku miejsc w placówce lub bez podawania przyczyn.
 5. Zapisanie dziecka do szkoły jest równoznaczne z akceptacją programu nauczania, uiszczeniem opłat w wymaganych kwotach i terminach oraz z zapoznaniem się i przestrzeganiem Regulaminu Szkoły, a także z jego akceptacją.
 6. Działalność szkoły regulowana jest przez:
 • Statut Szkoły,
 • Regulamin Szkoły,
 • Program Nauczania,
 • Kalendarz Zajęć.
 1. Organami szkoły są: Dyrekcja Szkoły oraz Rada Pedagogiczna.
 2. Dyrektor Szkoły:
 • Organizuje prace kadry pedagogicznej,
 • Reprezentuje szkołę na zewnątrz,
 • Zwołuje zebrania Rady Pedagogicznej i jest jej przewodniczącym,
 • Przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne kandydatów na nauczycieli,
 • Podejmuje decyzje o zwalnianiu nauczycieli,
 • Przyjmuje i rozpatruje aplikacje do szkoły,
 • Rozpatruje wnioski składane przez rodziców,
 • Obowiązki Dyrektora Szkoły przyjmowane i pełnione są aż do odwołania,
 • Dyrektor szkoły może być odwołany, jeżeli sam złoży wniosek w tej sprawie lub nie spełnia Statutowych obowiązków, lub Regulaminu Szkoły.
 1. Rada Pedagogiczna:
 • W jej skład wchodzą Nauczyciele Szkoły oraz Dyrektor jako jej przewodniczący,
 • Rada Pedagogiczna na wniosek Dyrektora ustala program nauczania i dostosowuje go do potrzeb uczniów,
 • Ustala program nauczania oraz program wychowawczy dla poszczególnych grup,
 • Ustala system oceniania, nagród i kar,
 • Sprawuje pieczę nad organizacją imprez szkolnych, uroczystości, konkursów i przesłuchań,
 • Rada Pedagogiczna jest zobowiązana między innymi do okresowych posiedzeń w celu omówienia wyników nauczania,
 • Rozwiązuje wszelkie problemy, które wynikłych w procesie dydaktycznym,
 • Zadaniem każdego członka Rady Pedagogicznej jest informowanie rodziców (opiekunów prawnych) o postępach i rozwoju uczniów.