REGULAMIN POLSKIEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ W LONDYNIE

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin jest załącznikiem do statutu Polskiej Szkoły Muzycznej.
 2. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej mają obowiązek stosowania się do postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Dane adresowe szkoły:
 4. a) nazwa placówki: POLSKA SZKOŁA MUZYCZNA W LONDYNIE
  b) adres strony internetowej: psmlondyn.com
  c) adres email: info@psmlondyn.com
  d) nazwa i adres placówek, w której będą odbywały się zajęcia Polskiej Szkoły Muzycznej:

STREATHAM SPACE PROJECT
Sternhold Avenue
SW2 4PA, Londyn

POSK
238-246 King St
W6 0RF, Londyn

NABÓR DO SZKOŁY

Szkoła prowadzi nabór nowych uczniów do szkoły, w terminach uzgodnionych przez Dyrekcję Szkoły, podanych do publicznej wiadomości na witrynie internetowej placówki, portalach społecznościowych oraz mediach.

Aby zapisać dziecko do Polskiej Szkoły Muzycznej w Londynie, należy wypełnić formularz on-line, który znajduje się na stronie szkoły pod adresem www.psmlondyn.com/nabor, lub pobrać formularz zgłoszeniowy ze strony, własnoręcznie wypełnić i odesłać go na adres nabor@psmlondyn.com, oraz wpłacić wpisowe (opłata za dwa zajęcia w zależności od wybranej sekcji np. 2x£25) bezpośrednio na konto szkoły. W przypadku rezygnacji dziecka, po jego zapisaniu, uiszczone opłaty nie podlegają zwrotowi

TERMINY I CZAS TRWANIA ZAJĘĆ

Nauka w szkole odbywa się w trzech semestrach, które są spójne z semestrami szkół angielskich w Borough Lambeth. Zajęcia muzyczne rozpoczynają się w pierwszym tygodniu września, a kończą w połowie lipca. Dokładny kalendarz z rozkładem zajęć znajduje się na stronie internetowej szkoły w zakładce „Semestry”.

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 16.00-19.00 (dzień i czas w zależności od wybranej sekcji muzycznej oraz grupy wiekowej).

UCZNIOWIE

UCZEŃ MA PRAWO DO:

  • Bycia traktowanym w sposób nienaruszający ich godności osobistej.
  • Nietykalności osobistej.
  • Poszanowania swojego godnego imienia, własności osobistej bez względu na kolor skóry (rasę), wyznanie religijne, narodowość i pochodzenie społeczne.
  • Opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających mu bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy psychicznej i fizycznej.
  • Właściwego i zorganizowanego procesu kształcenia.
  • Swobodnego wyrażania myśli i przekonań.
  • Obiektywnej i jawnej oceny za postępy w nauce.
  • Pomocy w przypadku trudności w nauce.

   UCZEŃ MA OBOWIĄZEK:
  • Dokładnie zapoznać się z Regulaminem Szkolnym i stosować się do jego wszystkich zasad.
  • Posiadania własnego instrumentu na zajęciach (w zależności od wybranej sekcji muzycznej).
  • Przychodzić punktualnie i regularnie na zajęcia.
  • Aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły.
  • Przygotować się do zajęć.
  • Przestrzegania zasad kultury współżycia, nie stosowania agresji i przemocy w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły.
  • Odpowiedzialności za własne życie i zdrowie.
  • Odpowiedzialności za wspólne dobro, ład i porządek w szkole.
  • Przestrzegania poleceń nauczycieli oraz Dyrekcji Szkoły.
  • Zachować szacunek do Dyrekcji Szkoły, nauczycieli oraz osób będących na terenie placówki, a także swoich kolegów i koleżanek oraz wszystkich uczniów w szkole.
  • Godnie reprezentować szkołę wewnątrz i na zewnątrz.
  • Komunikowania się z innymi uczniami i z gronem pedagogicznym w języku polskim, aby podnosić swój poziom języka i cały czas uczestniczyć w progresywnym jego rozwoju.
   UCZNIOM NIE WOLNO:
 • Opuszczać budynku i terenu placówki podczas zajęć, chyba, że ma to miejsce pod opieką rodziców/ prawnych opiekunów po uprzednim poinformowaniu nauczyciela prowadzącego grupę lub Dyrekcji Szkoły.
 • Jeść podczas zajęć.
 • Przynosić/ przyprowadzać zwierząt do szkoły.
 • Stosować jakiejkolwiek przemocy psychicznej/fizycznej wobec innych uczniów w szkole, nauczycieli, Dyrekcji Szkoły i kogokolwiek, kto znajduje się na terenie szkoły.
 • Używać wulgarnego słownictwa, obrażać kogokolwiek, wywierać na kimkolwiek presję.

RODZICE ZOBOWIĄZANI SĄ DO:

 1. Przyprowadzania dzieci do szkoły i do odbierania dzieci po zajęciach na czas oraz do pisemnych deklaracji, na których wpisują imię i nazwisko osoby, która będzie odbierała dziecko po zajęciach.
 2. Zapoznania siebie i dzieci z Regulaminem Szkoły oraz do jego przestrzegania.
 3. Systematycznego sprawdzania postępów dziecka w nauce.
 4. Niezwłocznego poinformowania szkoły o zmianie adresu, numeru telefonu lub danych personalnych rodzica lub dziecka.
 5. Systematycznego zapoznawania się z komunikatami i szkolnymi informacjami.
 6. Uregulowania opłat za szkolę w terminach wyznaczonych Regulaminem Szkoły.
 7. Uregulowania opłaty za zajęcia, nawet w przypadku jeśli dziecko będzie nieobecne na zajęciach.
 8. Rodzice są zobowiązani do poinformowania Dyrekcji Szkoły o chorobach przewlekłych dziecka, specjalnych potrzebach dziecka, na stałe przyjmowanych przez niego lekach. Dyrekcja może odmówić podawania leków dziecku w czasie jego pobytu w szkole. Wówczas obowiązek uregulowania tej kwestii spoczywa na rodzicach ucznia.

Nieznajomość Regulaminu Szkoły oraz Statutu Szkoły nie zwalnia z obowiązku stosowania się do ich zasad.

OPŁATY

 1. Opłatę za zajęcia należy uregulować systematycznie i zgodnie z Regulaminem Szkoły.
 2. Na opłaty składają się: wpisowe (opłata za dwa zajęcia, w zależności od wybranej sekcji np. 2x£25) oraz opłata za zajęcia.
 3. Uiszczenie opłat w podanych kwotach i terminach zgodnych z Regulaminem Szkoły gwarantuje dziecku miejsce w szkole.
 4. W przypadku rezygnacji dziecka, po jego zapisaniu uiszczone opłaty nie podlegają zwrotowi.
 5. Rezygnacja z zajęć może nastąpić tylko po zakończeniu jednego z trzech semestrów. Jeśli rezygnacja nastąpi podczas trwania semestru, rodzice są zobowiązani do opłacenia zajęć, które pozostały do zakończenia danego semestru.

Opłaty za szkołę należy dokonywać bezpośrednio na konto szkoły, zgodnie z terminami określonymi w Regulaminie Szkoły.

Zajęcia podzielone są na 3 semestry, w każdym po 12 lekcji. Za wszystkie zajęcia w naszej szkole można płacić miesięcznie lub z góry za cały semestr.

Dziecko ma zagwarantowane miejsce w szkole tylko wówczas, gdy Rodzice wyślą wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz wpłacą wpisowe, które gwarantuje miejsce w szkole.

Jeśli uczeń nie jest obecny za zajęciach, które odbywają się zgodnie z wcześniej ustalonym planem, rodzice mają obowiązek uregulować opłatę za te zajęcia. W przypadku gdy szkoła usunie lub przesunie planowane zajęcia na inny termin, rodzice otrzymają zwrot pieniędzy lub przejdą one na poczet kolejnych zajęć. 

WYSOKOŚĆ OPŁAT:

 1. Sekcja Gitary (zajęcia grupowe; 60min) – £25
 2. Sekcja Skrzypiec (zajęcia grupowe; 60min) – £25
 3. Sekcja Wokalna (zajęcia grupowe; 60min) – £20
 4. Sekcja Pianina (zajęcia indywidualne; 45min) – £25 / £30 z dojazdem do ucznia
 5. Zajęcia z rytmiki / zajęcia umuzykalniające dla dzieci oraz niemowląt (zajęcia grupowe; od 30min) – od £15

W przypadku zapisania dziecka, na więcej niż jedną sekcję muzyczną, przyznana jest zniżka w wysokości £50. Zniżka obowiązuje również w przypadku rodzeństwa.

Dane do przelewu:

Account Name (Nazwa Konta): PSM Londyn

Sort Code (Numer Rozliczeniowy Banku): 20-66-55

Account Number (Numer Konta): 03832368

W tytule przelewu prosimy o wpisanie nazwiska dziecka