Regulamin Polskiej Szkoły Muzycznej w Londynie im. Andrzeja Panufnika

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin jest załącznikiem do statutu Polskiej Szkoły Muzycznej w Londynie im. Andrzeja Panufnika.
 2. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej mają obowiązek stosowania się do postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Dane adresowe szkoły:a) nazwa placówki: Polska Szkoła Muzyczna w Londynie im. Andrzeja Panufnika
  b) adres strony internetowej: psmlondyn.com
  c) adres email: info@psmlondyn.com
  d) adres szkoły:

Polski Ośrodek Społeczno – Kulturalny w Londynie
238-246 King Street
W6 0RF, Londyn

NABÓR DO SZKOŁY

Szkoła prowadzi nabór nowych uczniów do szkoły, w terminach uzgodnionych przez Dyrekcję Szkoły, podanych do publicznej wiadomości na witrynie internetowej placówki, portalach społecznościowych oraz mediach.

Aby zapisać dziecko do Polskiej Szkoły Muzycznej w Londynie, należy wypełnić formularz online, który znajduje się na stronie szkoły pod adresem www.psmlondyn.com/nabor oraz wpłacić wpisowe w kwocie £50 bezpośrednio na konto szkoły. Dziecko ma zagwarantowane miejsce w szkole tylko wtedy, gdy Rodzice wyślą wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz wpłacą wpisowe w wyznaczonym terminie. Wpisowe nie jest żadną dodatkową opłatą, a kwota £50 zostanie odjęta w pierwszym miesiącu nauki. W przypadku rezygnacji dziecka, po jego zapisaniu, uiszczone opłaty nie podlegają zwrotowi

TERMINY I CZAS TRWANIA ZAJĘĆ

Nauka w szkole odbywa się w trzech semestrach, które są spójne z semestrami szkół angielskich w Borough Lambeth. Zajęcia muzyczne rozpoczynają się w pierwszym tygodniu września, a kończą w połowie lipca. Dokładny kalendarz z rozkładem zajęć znajduje się na stronie internetowej szkoły w zakładce „Semestry”.

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 16.00-19.00 (dzień i czas w zależności od wybranej sekcji muzycznej oraz grupy wiekowej).

UCZNIOWIE

UCZEŃ MA PRAWO DO:

 • Bycia traktowanym w sposób nienaruszający ich godności osobistej.
 • Nietykalności osobistej.
 • Poszanowania swojego godnego imienia, własności osobistej bez względu na kolor skóry (rasę), wyznanie religijne, narodowość i pochodzenie społeczne.
 • Opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających mu bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy psychicznej i fizycznej.
 • Właściwego i zorganizowanego procesu kształcenia.
 • Swobodnego wyrażania myśli i przekonań.
 • Obiektywnej i jawnej oceny za postępy w nauce.
 • Pomocy w przypadku trudności w nauce.

  UCZEŃ MA OBOWIĄZEK:
 • Dokładnie zapoznać się z Regulaminem Szkolnym i stosować się do jego wszystkich zasad.
 • Posiadania własnego instrumentu na zajęciach (w zależności od wybranej sekcji muzycznej).
 • Przychodzić punktualnie i regularnie na zajęcia.
 • Aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły.
 • Przygotować się do zajęć.
 • Przestrzegania zasad kultury współżycia, nie stosowania agresji i przemocy w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły.
 • Odpowiedzialności za własne życie i zdrowie.
 • Odpowiedzialności za wspólne dobro, ład i porządek w szkole.
 • Przestrzegania poleceń nauczycieli oraz Dyrekcji Szkoły.
 • Zachować szacunek do Dyrekcji Szkoły, nauczycieli oraz osób będących na terenie placówki, a także swoich kolegów i koleżanek oraz wszystkich uczniów w szkole.
 • Godnie reprezentować szkołę wewnątrz i na zewnątrz.

UCZNIOM NIE WOLNO:

 • Opuszczać budynku i terenu placówki podczas zajęć, chyba, że ma to miejsce pod opieką rodziców/ prawnych opiekunów po uprzednim poinformowaniu nauczyciela prowadzącego grupę lub Dyrekcji Szkoły.
 • Jeść podczas zajęć.
 • Przynosić/ przyprowadzać zwierząt do szkoły.
 • Stosować jakiejkolwiek przemocy psychicznej/fizycznej wobec innych uczniów w szkole, nauczycieli, Dyrekcji Szkoły i kogokolwiek, kto znajduje się na terenie szkoły.
 • Używać wulgarnego słownictwa, obrażać kogokolwiek, wywierać na kimkolwiek presję.

RODZICE ZOBOWIĄZANI SĄ DO:

 1. Przyprowadzania dzieci do szkoły i do odbierania dzieci po zajęciach na czas oraz do pisemnych deklaracji, na których wpisują imię i nazwisko osoby, która będzie odbierała dziecko po zajęciach.
 2. Zapoznania siebie i dzieci z Regulaminem Szkoły oraz do jego przestrzegania.
 3. Systematycznego sprawdzania postępów dziecka w nauce.
 4. Niezwłocznego poinformowania szkoły o zmianie adresu, numeru telefonu lub danych personalnych rodzica lub dziecka.
 5. Systematycznego zapoznawania się z komunikatami i szkolnymi informacjami.
 6. Uregulowania opłat za szkolę w terminach wyznaczonych przez Dyrekcję oraz Regulamin Szkoły.
 7. Uregulowania opłaty za zajęcia, nawet w przypadku jeśli dziecko będzie nieobecne na zajęciach.
 8. Rodzice są zobowiązani do poinformowania Dyrekcji Szkoły o chorobach przewlekłych dziecka, specjalnych potrzebach dziecka, na stałe przyjmowanych przez niego lekach. Dyrekcja może odmówić podawania leków dziecku w czasie jego pobytu w szkole. Wówczas obowiązek uregulowania tej kwestii spoczywa na rodzicach ucznia.

Nieznajomość Regulaminu Szkoły oraz Statutu Szkoły nie zwalnia z obowiązku stosowania się do ich zasad.

OPŁATY

 1. Opłatę za zajęcia należy uregulować systematycznie i zgodnie z Regulaminem Szkoły.
 2. Na opłaty składają się: wpisowe (£50) oraz regularne opłata za zajęcia.
 3. Uiszczenie opłat w podanych kwotach i terminach zgodnych z Regulaminem Szkoły gwarantuje dziecku miejsce w szkole.
 4. Jeśli płatność za zajęcia nie zostanie uregulowana w wyznaczonym terminie (w przypadku płatności miesięcznej jest to zawsze ostatni dzień roboczy każdego miesiąca), szkoła ma prawo zawiesić ucznia na najbliższe zajęcia, a także założyć sprawę (case) w celu wyegzekwowania zaległej płatności.
 5. W przypadku rezygnacji dziecka, po jego zapisaniu podczas trwania naboru, uiszczone opłaty nie podlegają zwrotowi.
 6. Rezygnacja z zajęć może nastąpić tylko po zakończeniu jednego z trzech semestrów. Jeśli rezygnacja nastąpi podczas trwania semestru, rodzice są zobowiązani do opłacenia zajęć, które pozostały do zakończenia danego semestru.
 7. Jeśli uczeń nie jest obecny za zajęciach, które odbywają się zgodnie z wcześniej ustalonym planem, rodzice mają obowiązek uregulować opłatę za te zajęcia. W przypadku, gdy szkoła usunie lub przesunie planowane zajęcia na inny termin, rodzice otrzymają zwrot pieniędzy lub przejdą one na poczet kolejnych zajęć.
 8. W przypadku zajęć indywidualnych, odwołanie zajęć lub ich przesunięcie jest możliwe tylko wtedy, jeśli rodzice poinformują nauczyciela co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem zajęć. Zajęcia zostaną odrobione w terminie dogodnym dla ucznia, ustalonym wcześniej przez nauczyciela. W tym przypadku, płatność nie podlega zwrotowi. Jeśli odwołanie zajęć nastąpi w mniej niż 24 godziny przed ich rozpoczęciem, zajęcia przepadają bez możliwości odrobienia ich w innym terminie.

Opłaty za szkołę należy dokonywać bezpośrednio na konto szkoły, zgodnie z terminami określonymi w Regulaminie Szkoły.

Zajęcia podzielone są na 3 semestry. Za wszystkie zajęcia w naszej szkole można płacić miesięcznie.


Wysokość opłat za poszczególne zajęcia w Polskiej Szkole Muzycznej w Londynie im. Andrzeja Panufnika

LEKCJA 30 MINUT (DZIECI W WIEKU 5 – 7 LAT)

– zajęcia indywidualne z dojazdem do ucznia (£30)
– zajęcia indywidualne z dojazdem do nauczyciela (£27)
– zajęcia online (£25)

LEKCJA 45 MINUT (DZIECI POWYŻEJ 7 ROKU ŻYCIA)

– zajęcia indywidualne z dojazdem do ucznia (£38)
– zajęcia indywidualne z dojazdem do nauczyciela (£35)
– zajęcia online (£32)

ZAJĘCIA DODATKOWE Z TEORII MUZYKI (ONLINE)

– Lekcja 30 minut (£5)

 

DANE DO PRZELEWU:

Account Name: Polska Szkoła Muzyczna w Londynie
Sort Code: 04-00-04
Account Number: 74039347

W tytule przelewu prosimy o wpisanie nazwiska dziecka