Misją Polskiej Szkoły Muzycznej w Londynie jest:
 • Odkrywanie i rozwijanie uzdolnień muzycznych dzieci i młodzieży.
 • Uwrażliwianie na estetykę i piękno poprzez kontakt z muzyką.
 • Opieka i wychowanie w oparciu o uniwersalne wartości.
 • Aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym współczesnego społeczeństwa.
 • Wyrównywanie szans uczniów.
Wizja Polskiej Szkoły Muzycznej w Londynie:

Głównym celem szkoły jest kształcenie rozwoju muzycznego młodego człowieka.

Szkoła wypełnia powyższą misję realizując następujące cele i zadania:
 • Odkrywa, rozbudza i rozwija podstawowe zdolności muzyczne wśród dzieci,
 • Przygotowuje uczniów do świadomego uczestnictwa w kulturze,
 • Przygotowuje najzdolniejszych uczniów do dalszego kształcenia muzycznego,
Szkoła realizuje cele, o których mowa powyżej poprzez:
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie przedmiotów objętych planem nauczania.
 • Organizowanie imprez prezentujących osiągnięcia uczniów takich jak:

a) audycje,
b) koncerty,
c) przesłuchania,
d) konkursy.

Nasza szkoła:
 • Zapewnia wysoki poziom nauczania – kadra pedagogiczna z dużym doświadczeniem zawodowym otwarta na innowacje.
 • Stanowi przyjazne środowisko dla ucznia, sprzyjające jego rozwojowi.
 • Kształci muzycznie dzieci i młodzież.
 • We współpracy z rodzicami uczy i wychowuje, poprzez sztukę wychodząc z szeroką ofertą edukacyjną i zapewniając sprzyjające warunki do indywidualnego i wszechstronnego rozwoju każdego ucznia.
 • Wspiera uczniów w rozwijaniu talentów wraz z kształtowaniem ich samodzielności i poczucia własnej wartości oraz kultywowaniem tradycji i podkreślaniem tożsamości kulturowej i narodowej.
 • Dba o harmonijny rozwój uczniów i tworzy przyjazną atmosferę i respektowaniem zasad wzajemnego szacunku i tolerancji.
 • Poszerza ofertę edukacyjną, co jest podyktowane chęcią jak najlepszego dopasowania się do aktualnych potrzeb dzieci i młodzieży, z drugiej strony do jak najmocniejszego wpisania się w rozwój kultury, której niezbędnym ogniwem jest sztuka muzyczna.